Konversiokeskeinen web design

Konversiokeskeinen-web-design

Etusivu » Blogi » Konversiokeskeinen web design

Verkkosivun tehtävänä on toimia yrityksen kaupallisten tavoitteiden palvelijana verkkoympäristössä. Tämän vuoksi verkkosivun suunnittelun on pohjauduttava tavoitteisiin, eli konversioihin, jotka palvelevat parhaiten yrityksen liiketoimintaa.

Konversiokeskeinen web design liittyy usein vahvasti erillisiin laskeutumissivustoihin (landing page). Tässä kirjoituksessa pureudutaan konversiokeskeiseen web designiin ja tarkastellaan sen osa-alueita.

Hyvän käyttökokemuksen perusteet

Verkkosivusto pitää sisällään useita osa-alueita, joiden merkitys kävijän konvertoitumiseen on merkittävä. Verkkosivut koostuvat elementeistä, jotka sijoittuvat suuremmassa kuvassa sivun rakenteeseen. Näitä elementtejä ovat esimerkiksi verkkosivun visuaalinen ulkoasu (typografia, kuvat ja värit), navigointi, verkkosivujen sisältö, toimintakehoitteet ja jopa “white space”, eli tyhjä tila sivuelementtien välissä, joka antaa sivustolle eheän ja hengittävän rungon. On tärkeää, että sivujen tekniset ja käytettävyyteen liittyvät ominaisuudet, estetiikka sekä sivuston tekstisisällöt ovat kaikki toteutettu laadukkaasti.

Käyttäjälle on tarjottava hyvä käyttökokemus jossa: 

  • Sivusto latautuu nopeasti
  • Sivusto on mobiilioptimoitu hyvin
  • Sivuston rakenne noudattaa käyttäjän sisäistämiä ja toimivia web designin periaatteita.  
  • Tieto on helposti löydettävissä ja tietohierarkia on selkeä sekä looginen.  

Käyttöliittymäsuunittelun merkitys

Sivuston esteettisyydellä sekä graafisella ilmeellä on oma roolinsa konvertoivan verkkosivun osana, mutta ne eivät yksin riitä siihen, että verkkosivuista saadaan paras mahdollinen potentiaali irti. On varmasti sanomattakin selvää, että verkkosivujen graafisen ilmeen tulee olla rakennettu yrityksen brändin mukaisesti. Tämän lisäksi on tärkeää, että sivuston käyttöliittymä on suunniteltu ja toteutettu siten, että kävijän on helppo navigoida ja toimia sivuilla. Käyttöliittymäsuunnittelussa voidaan pienin, mutta tarkoin harkittujen toimenpiteiden avulla saada ohjattua kävijän huomiota yritykselle suotuisaan suuntaan, kuten konversiopisteisiin. 

On tärkeää, että suunnittelussa otetaan huomioon se, mihin verkkovierailijat ovat oppineet verkossa liikkuessaan. Verkkosivustot ja mobiiliapplikaatiot ovat  käyttöliittymäsuunnittelultaan lähentyneet toisiaan merkittävästi viime vuosien aikana. Esimerkkinä voidaan käyttää vaikka menua, josta kirjautunut käyttäjä löytää omat tilitietonsa. Kyseinen elementti, jonka takaa kävijä pääsee tietoihinsa on usein ikonin takana. Ikonin perään voidaan vielä lisätä käyttäjän tilin nimi indikoimaan sitä, että kävijä on jo kirjautunut palveluun. Toinen esimerkki on verkkosivuston sekä mobiiliapplikaation yläkulmasta löytyvä niin sanottu hampurilaisikoni (kyllä, juurikin ne kolme päällekkäistä viivaa). 

Conversion Centered Design ja verkkosivujen rakenne

Oli Gardner tunnetaan Conversion Centered Design (CCD) -suuntauksen puolestapuhujana. CCD liitetään vahvasti laskeutumissivun rakentamiseen, ja sen perusajatuksena on houkutella verkkovierailija suorittamaan yksittäinen hänelle tarjottu toimenpide laskeutumissivuilla, eli konversio (lähde). Laskeutumissivut ovat yksittäisiä sivuja, joihin ajetaan liikennettä usein digitaalisen markkinoinnin keinoin. Tästä huolimatta CCD:n periaatteiden soveltaminen osana laajempien verkkosivujen toteutusta on myös noussut osaksi valtavirtaa.

Esimerkkinä voidaan käyttää CCD:n ajatusta, että kun kävijä saapuu verkkosivulle, sivun pitäisi vastata hänelle nopeasti kolmeen kysymykseen:

  1. Mitä yritys tarjoaa?
  2. Miksi minun pitäisi valita teidät?
  3. Mitä minun pitää tehdä seuraavaksi?

Rakenteen puolesta ensimmäiseen kysymykseen vastataan usein suurimmalla otsikolla, joka on sijoitettu verkkosivun vasemmalle puolelle tai keskelle. Toiseen kysymykseen vastataan otsikon alapuolelta löytyvällä lyhyellä tekstikappaleella. Viimeiseen kysymykseen vastataan lopuksi toimintakehoitteella (CTA). Kyseinen kolmen kysymyksen ajattelumalli tukee vahvasti ajatusta siitä, että verkkosivun tulisi vakuuttaa kävijä heti hänen saapuessaan sivulle, ja kävijän olisi mahdollista ymmärtää nopeasti minkä palvelun / tuotteen kanssa hän on tekemisissä. Nämä kolme elementtiä ovatkin äärimmäisen tärkeässä roolissa, kun verkkosivuja suunnitellaan ja harkitaan sitä, kuinka niiden avulla voidaan houkutella haluttua kohderyhmää tekemään yrityksen toivoma konversio..

Nämä ovat hyviä esimerkkejä viestinnän tärkeydestä osana konversiokeskeistä web designia. Viestintä korostuu verkossa osana hyvin suunniteltua sisältöjä.

Laskeutumissivuilla on yksi täsmätavote

Laskeutumissivut eroavat verkkosivustoista usein niiden varsin yksinkertaisella designillaan, sisällöillään sekä spesifillä viestintäkulmallaan. Laskeutumissivuston tehtävän mukaisesti niiden suunnittelussa on tärkeää painottaa sitä, että sivulta löytyvä konversiopiste tukee markkinointikampanjaa, jonka osana sivusto toimii. Verkkosivustosta eroten, kävijälle tarjotaan vain yksi ainoa konversiopiste, painottaen sitä, että kävijän huomio ei herpaannu muihin kuin kampanjalle olennaiselle tavoitteelle. 

Tämän periaatteen tukena käytetään usein Hick’s Law (Hickin laki) –konseptia. Hickin lain kaava muodostui William Hickin ja Rayhymanin tutkimuksen pohjalta, jossa he tarkkailivat yksilölle esitettyjen vaihtoehtojen määrän, reaktioajan ja päätöksenteon välistä suhdetta (lähde). Tutkimus osoitt,i että mitä enemmän yksilölle annetaan vaihtoehtoja, sitä vaikeammaksi ja pidemmäksi hänen päätöksentekonsa muodostuu. Vaikka tutkimus toteutettiin 1952, sen vaikutukset näkyvät nykypäivän konversiokeskeisessä web designissä sekä käyttäjäkokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelussa. 

Konversiokeskeinen web design – yksi toimivan verkkosivuston palasista

Konversiokeskeinen web design pitää siis sisällään useita osakokonaisuuksia, jotka kaikki tukevat toisiaan. Se myös nojaa isommassa kuvassa hyvään web designiin ja sisältöihin, yhdistäen käytettävyyden osaksi tavoitteellisuutta. Kävijälle tarjotaan lisäarvoa siinä määrin, että hän suorittaa hänelle esitetyn toimintakehoitteen. Oli kyseessä sitten koko yrityksen toiminnan kattavat verkkosivustot tai yksittäinen laskeutumissivusto, niin konversiokeskeinen ajattelumalli on hyvä pitää piirtopöydällä mukana.

Tämän lisäksi on muistettava, että täysin valmista ikiliikkujaa verkkosivusta on mahdoton tehdä. Siksi verkkosivujen toimivuutta ja kävijöiden konvertoitumista on tarkkailtava ja tehtävä oikeita toimenpiteitä, jotta kehitys pysyy nousujohteisena ja tuloksellisena. Julkaisimme aiemmin blogikirjoituksen jossa tutustutaan tarkemmin konversio-optimointiin, ja pääset lukemaan sen seuraavaksi tästä

Artikkeli julkaistu 4.9.2020 • Kirjoittanut Joel Konttinen

Kirjoituksen avainsanat: konversio-optimointi | konversiot | verkkosivut | web design

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This