Konversio-optimointi – enemmän tuloksia verkkosivuliikenteestä

konversio-optimointi

Etusivu » Blogi » Konversio-optimointi – enemmän tuloksia verkkosivuliikenteestä

Konversio-optimointi tarkoittaa verkkosivuston konversioprosentin parantamiseksi tehtäviä suunnitelmallisia toimenpiteitä. Käytännössä sen avulla pyritään saamaan enemmän konversioita verkkosivuliikenteestä. Konversio-optimointiprosessi aloitetaan yleensä nykytilakartoituksella, jonka pohjalta sivustolle tehdään erilaisia optimointitoimenpiteitä. Tehtyjen muutosten vaikutusta sivuston konversioprosenttiin mitataan säännöllisesti. Säännöllisellä mittaamisella varmistetaan, että toimenpiteiden vaikutus sivuston konversioprosenttiin on suotuisa. Konversio-optimoinnin mittarina on aina verkkosivujen tai tiettyjen laskeutumissivujen konversioprosentin kehitys.

Tutki, kehitä ja mittaa

Käytännössä konversio-optimointi on sitä, että tutkitaan jatkuvasti mitä sivustolla tapahtuu ja kerätyn datan perusteella sivustolle tehdään muutoksia sekä A/B-testejä, joiden vaikutusta sivuston konversioprosenttiin mitataan. Toimenpiteet kannattaa toteuttaa aina tutkitun datan perusteella. Mikäli sivustolle tehdään muutoksia mutu-tuntumalta sen tarkemmin kävijädataan perehtymättä, niin mennään yleensä ojasta allikkoon.

Konversio-optimointi on samalla myös sivuston digitaalisen asiakaskokemuksen parantamista. Paremman käyttäjäkokemuksen myötä sivustovierailijat tekevät todennäköisemmin toivotun toimenpiteen ja sivuston tuottamat tulokset paranevat. Yleisohjeena jatkuvaan konversio-optimointiin voisi todeta, että mikäli sivuston konversioprosentti on nousussa, niin ollaan oikealla tiellä.

Konversio-optimoinnin käytännön vaikutuksia

Konversio-optimointi on erityisen tärkeää verkkokaupoille ja yrityksille, jotka saavat merkittävän osan myyntiliideistään verkkosivujen kautta. Hyvän konversioprosentin määrittely riippuu pitkälti yrityksen toimialasta, asiakaskunnasta ja verkkosivujen konversioiden luonteesta, joten sille ei ole yleismaailmallista määritelmää. Sivuston konversioprosentin pieneltäkin kuulostavilla korotuksilla voi kuitenkin olla merkittäviä liiketoiminnallisia vaikutuksia.

Esimerkki: Verkkokaupan kuukausittainen kävijämäärä on 10 000, keskiostos 100 euroa ja konversioprosentti 1,5 %. Konversio-optimoinnin toimenpiteillä konversioprosenttia saadaan nostettua 2,5 % tasolle keskikaupan ja kävijämäärän pysyessä samana.

Käytännön vaikutukset kuukausitasolla:

Lähtötilanne kuukausitasolla: (10 000 x 0,015 x 100 €) = 15 000 € kuukausittaista myyntiä.

Tilanne kuukausitasolla konversio-optimoinnin jälkeen: (10 000 x 0,025 x 100 €) = 25 000 € kuukausittaista myyntiä.

Kyseisessä esimerkkitilanteessa verkkokaupan konversioprosentin yhden prosenttiyksikön nousu tuo vuosittain 120 000 € lisää verkkokauppamyyntiä, kun verkkokaupan kävijämäärä ja keskikauppa pysyvät aiemmalla tasolla.

konversio-optimonti-verkkokauppa

Erilaisia tapoja toteuttaa konversio-optimointia

Verkkosivuston konversio-optimointia voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla. Analytiikasta saatavien tietojen lisäksi konversio-optimoinnissa käytetään hyödyksi niin sanottuja sivuston lämpökarttoja, jotka antavat osviittaa siitä, miten sivustovierailijat käyttäytyvät eri alasivujen sisällä. Jatkuva testaaminen ja sivuston kehittäminen testeistä saatujen tulosten perusteella on tärkein avain konversioprosentin nostamiseen.

Ohessa muutamia yleisimpiä tapoja sivuston konversioprosentin kehittämiseen:

Navigaatio: Selkeä navigaatio auttaa verkkosivukävijää löytämään tarvitsemansa tiedon ja ohjaa kohti tavoiteltua konversiota. Mikäli verkkosivukävijä ei löydä sivuille saapuessaan etsimäänsä tietoa, hän poistuu nopeasti hakemaan sitä muilta sivuilta.

Toimintakehoitukset eli call to actionit: Verkkosivusisällön oheen lisätyt toimintakehoitukset eli call to actionit ohjaavat käyttäjää kohti toivottua konversiota. Toimintakehoitus voi olla esimerkiksi pyydä tarjous -nappi. Toimintakehoitusten määrällä, toteutuksella sekä sijainnilla voi olla merkittäviä vaikutuksia kyseisen sivun konversioprosenttiin. Esimerkiksi paljon sisältöä sisältävän sivun alareunaan sijoitettu toimintakehoitus ei tavoita suurinta osaa verkkosivukävijöistä, jos he eivät selaa kyseisen sivun sisältöä loppuun asti.

Mobiilinäkymän huomioiminen: Nykyään jo suurin osa verkkosivujen liikenteestä tulee mobiililaitteiden kautta. Tämän vuoksi verkkosivujen käyttökokemukseen mobiililaitteilla tulee kiinnittää erityishuomiota. Verkkosivujen responsiivisuus, eli sivuston skaalautuminen käytettävän laitteen näyttökoon mukaan, on jo itsestäänselvyys. Lisäksi sivuston käyttökokemukseen mobiililaitteilla kannattaa ehdottomasti panostaa ja tarkkailla erikseen sivuston konversioprosentin kehitystä mobiililaitteiden käyttäjien keskuudessa.

Sisältö ja otsikointi: Kun verkkosivusisältö ja otsikointi on rakennettu yrityksen ostajapersoonia puhuttelevaksi ja lisäarvoa tuottavaksi, niin se ohjaa kävijöitä todennäköisemmin kohti konversiota.

Ostoprosessi: Erityisesti verkkokaupoissa ostoprosessin tulisi olla käyttäjälle alusta loppuun asti mahdollisimman selkeä, helppo ja informatiivinen, jotta ostoprosessi ei jää kesken ostoskorikeräilyn jälkeen.

Lomakkeiden optimointi: Konversiolomakkeissa kannattaa kysyä pakollisina kohtina vain yrityksen kannalta kriittiset tiedot potentiaalisesta asiakkaasta. Liian laajojen verkkosivulomakkeiden täyttö jää usein kesken. Monesti jo lomakekenttien määrän tiputtamisella on suotuisia vaikutuksia konversioprosenttiin.

Konversio-optimointi ja eri liikenteenlähteet

Sivuston kokonaiskonversioprosentti antaa keskiarvon kaikkien eri liikenteenlähteiden kautta sivustolle saapuneiden käyttäjien konvertoitumisesta. Sen lisäksi on tärkeää huomioida eri liikenteenlähteiden osuus verkkosivuliikenteestä sekä näiden liikenteenlähteiden konversioprosentit. Liikenteenlähteitä ovat esimerkiksi suora sivustoliikenne, eri kanavien kautta toteutettu maksettu mainonta, maksuton hakukoneliikenne, muilta sivuilta saapuva viittausliikenne, sosiaaliset mediat ja uutiskirjeiden kautta sivustolle saapuva liikenne.

Eri liikenteenlähteiden konversioprosenteissa voi olla merkittäviä eroja. Esimerkiksi maksetun hakumainonnan kautta haettuun aihealueeseen rakennetulle täsmälaskeutumissivulle saapuva henkilö konvertoituu yleensä paremmin kuin maksuttoman hakuliikenteen kautta sivustolta tietoa etsivä henkilö. Mikäli esimerkiksi sivuston maksuttoman hakukoneliikenteen konversioprosentti on alhainen, niin silloin voidaan tutkia, että mille sivuille maksuton hakukoneliikenne valtaosin suuntautuu, minkälaista tietoa henkilöt etsivät, missä ostoprosessin vaiheessa he mahdollisesti ovat ja miten alasivujen sisältö vastaa heidän tarpeisiinsa. Tämän jälkeen kyseisille sivuille tehdään datan perusteella muutoksia ja tutkitaan niiden vaikutusta maksuttoman hakukoneliikenteen konversioprosenttiin.

Chat-palvelu ja konversio-optimointi

Perinteisten konversio-optimoinnin työkalujen lisäksi chat-palvelu toimii hyvin toteutettuna merkittävänä konversio-optimoinnin apuvälineenä. Finnchatin laaja tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen paljasti, että verkkokaupassa chat-palvelua käyttävien asiakkaiden keskiostos on muita asiakkaita korkeampi, ostotiheys ja ostotodennäköisyys suurempi, asiakastyytyväisyys parempi sekä suosittelu todennäköisempää. Kyseisen tutkimuksen tulokset löytyvät kokonaisuudessaan digitaalisen asiakaskokemuksen oppaastamme.

Chat-palvelun kautta tavoittaa asiakaspalvelijan reaaliaikaisesti 10 sekunnin ensivasteella, jonka jälkeen asiakaspalvelija auttaa asiakkaan ongelman ratkaisemisessa tai tarvittavan tiedon saamisessa. Verkkokaupassa chat-asiakaspalvelija auttaa asiakasta valitsemaan oikeat tuotteet, palvelusivustoilla puolestaan kuuntelee asiakkaan tarpeet ja avustaa häntä oikean tiedon äärelle tai auttaa valitsemaan asiakkaalle sopivan palvelun.

Konversio-optimoinnin työkaluina chat-palvelussa käytetään myös automaattisia keskustelunavauksia. Mikäli verkkosivukävijä on viettänyt esimerkiksi verkkokaupassa minuutin tietyllä tuotesivulla, niin hänelle voidaan laukaista chat-ikkunassa automaattinen keskustelunavaus, jossa kysytään tarvitseeko hän apua tuotteiden valinnassa. Kun kävijä vastaa viestiin, niin chat-asiakaspalvelija on heti valmiina auttamaan tuotevalinnassa.

Intercomin kävijäpohjainen seuranta mahdollistaa myös verkkosivukävijöiden aiempaan käyttäytymiseen pohjautuvat automaattiset keskustelunavaukset. Mikäli esimerkiksi autoliikkeen sivuilla aiemmin tietyn automerkin autoja selannut vierailija palaa myöhemmin sivuille, niin hänelle voidaan laukaista chat-ikkunassa automaattinen keskustelunavaus koskien kyseisen automerkin kampanjahintaisia malleja. Vuosien aikana sadoilta sivustoilta keräämämme datan mukaan ammattimaisesti toteutettu chat-palvelu sekä chatbotin ja chat-palvelun yhteistyö parantavat merkittävästi verkkosivuston konversioprosenttia.

Artikkeli julkaistu 27.8.2020 • Kirjoittanut Pietari Sipponen

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This